Search

OFICINAS CENTRALES

Barcelona 
Avda de la Granvía, 179
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - ESPAÑA
Tel: +34 93 261 63 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax: +34 93 261 63 20
informacion@acieroid.com

 

DELEGACIONES

Madrid
Avenida de Córdoba, 21 3ª 1A
28026 Madrid
Tel. +34 91 379 67 00
Tel: +34 900 504 671 
Fax +34 91 379 67 30
informacion@acieroid.com

 

ENLACES

www.bouygues-construction.com

 

Operaciones y mantenimiento.
Post venta y operaciones urgentes

Top

Aviso Privacidad

Política de protecció de dades de clients, contactes, proveïdors i subcontractistes

Reglamento europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants dels seus clients, contactes, proveïdors i subcontractistes i poden variar en el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o de criteris seguida de l’Agència Espanyola de protecció de dades i/o autoritat competent en cada moment. És per això que ACIEROID es reserva el dret a modificar la present política per a deixar de banda les novetats legislatives o jurisprudencials que estiguin vigents en el moment precís en què s’accedeixi al lloc web.
Darrera data actualitzada: 1/02/2018

1.-identificació del responsable del tractament:

ACIEROID, S.A.
CIF: A28182392
Adreça: Avda. de la Granvía, 179, 08908 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Correu de contacte: lopd@acieroid.es

 

2.-finalitat del tractament, bases legals i terminis de retenció

A ACIEROID tractem les dades personals dels nostres clients i proveïdors per a les finalitats següents:
 

1.-possibles clients i contactes: tractem les dades de clients potencials per a la prospecció comercial, gestió d’ofertes i pressupostos, contractes i el seu posterior seguiment comercial.

 

• La base legal per al tractament és la seva autorització en base a l’existència d’una sol·licitud prèvia de l’interessat i l’existència d’una relació precontractual.
• El termini de conservació: les dades es conservaran durant la vigència de la relació comercial establerta.

 

2.-clients: la finalitat del tractament és la gestió del servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i comptable.

 

• La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
• El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la limitació de les obligacions contractuals i en el normativa comptable i fiscal.

 

3.-proveïdors: la finalitat del tractament és la gestió dels proveïdors: gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles contractes futurs i/o col·laboracions.

 

• La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
• El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la limitació de les obligacions contractuals i en el normativa comptable i fiscal.

 

4.-SUBCONTRATAS: la finalitat del tractament és la gestió de subcontractistes per a la prestació del servei d’atenció al client: intercanvi de documentació a través de diferents plataformes informàtiques d’administració tècnica (com gestió de TC2 i nòmina). Gestió de la seguretat i la salut dels empleats en el seu lloc de treball i en els seus moviments en compliment de l’Estatut dels treballadors.

 

• La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual i l’obligació legal establerta en la situació dels treballadors.
• El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la limitació de les obligacions contractuals.

 

5.-accions comercials i de màrqueting: ACIEROID tractarà les dades de contacte per remetre-li comunicacions comercials quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment en aquest sentit o hi hagi una relació contractual prèvia.

 

• La base legal per al tractament és el seu consentiment i en el cas de clients, proveïdors i subcontractistes amb els quals ja hi hagi una relació contractual prèvia a la base legal per al tractament és la relació contractual establerta i coberta per la Llei de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic. Les comunicacions es realitzaran per mitjans electrònics i es facilitaran la possibilitat de donar-se de baixa en cada comunicació que s’enviï.

• El període de retenció: les dades es conservaran indefinidament sempre que no se sol·liciti la seva supressió.
 

3.-destinataris de les dades personals

ACIEROID comunicarà les seves dades a terceres persones en els següents supòsits:
 

• Per obligació legal: a l’Administració Tributària per al pagament d’impostos, a jutges, Jutjats i tribunals que ho sol·licitin per Tribunal.
• Cessió necessària per a l’acompliment dels serveis: entitats financeres per a la realització dels cobraments i pagaments adequats, companyies asseguradores per a la gestió d’assegurances, entitats de recuperació per a la corresponent reclamació del deute pendent, empreses i mútua de prevenció de riscos laborals. Les dades dels nostres clients, proveïdors i subcontractistes estan allotjats en un servidor situat a França propietat de Bouygues, l’empresa matriu del grup amb el qual s’ha signat el contracte de protecció de dades.

 

4.-drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades s’estan processant. Aquí tens els teus drets:
 

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ACIEROID deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.-www.agpd.es) en cas que no hagi estat satisfet amb l’exercici dels seus drets aquí indicats.
 

Per exercir aquests drets pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic lopd@acieroid.es, des d’on se li proporcionaran els formularis i les instruccions necessàries per tramitar la seva sol·licitud.
 

5.-seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’implementació, i la naturalesa, abast, context i propòsits del tractament, així com els riscos variables de probabilitat i severitat per als drets i llibertats de les persones físiques, s’aplicarà ACIEROID mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que impedeixin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, retingudes o tractades d’una altra manera, o comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades.